Auto Giappone da Zhuan League Athletic
2008/04/06

Carico sfida <Bollettino> A-M

img642A-M (35 km)

1Posizionare Zenba Akira Tokyo 1:03:03.86
2Posizionare Toi Yasuyuki Saitama 1:03:04.00
3Posizionare Saitama Misao Koizumi 1:03:04.19
4Posizionare Katsuhiro Ohashi Shizuoka 1:03:04.51
5Posizionare Hamaatama Yasushi Tokyo 1:03:06.07
6Posizionare Tsukano Mitsuru WASH 1:03:47.33