Japan Auto vom Zhuan Athletic League
  • HOME
  • #All Japan Omuniamu Der mittlere Auftrags ⑤ 1 Kuboki Kazushige (UKO) 182 2 Hashimoto Hideya 180 3 Harada HiroshiNaru 170…

#All Japan Omuniamu Der mittlere Auftrags ⑤ 1 Kuboki Kazushige (UKO) 182 2 Hashimoto Hideya 180 3 Harada HiroshiNaru 170…

#All Japan Omuniamu
Der mittlere Auftrags ⑤
1Depression Holz Kazushige (UKO) 182
2Hashimoto auch 180 Englisch
3170 Original Tianyu Cheng
4Der Umgebung von Valley 162
5Ichimaru 158
6Dorf 128
7Kobayashi 128
8Yoshida 118
9Kurabayashi 116
10Okamoto 116
11Pool 84
12Soma 76
13Arai 74
14Moriguchi 65