Japan car from Zhuan Athletic League

Shimada Liao