Japan Auto vom Zhuan Athletic League
2008/01/16

08Internationale Keirin (Kopenhagen) Delegation

Turnier 08 Internationale Keirin Ereignis
Veranstaltungsort Kopenhagen, Dänemark
Während der Generalversammlung, 17. Februar 2008 (Japan)
Während der Versendung 12. Februar 2008 (Feuer) ~ 19 (Feuer)
Senshu-dan
Yoshiyuki Okabe (JPCA · Fukushima)
Shintaro Sato (JPCA · Fukushima)
Teshima Keisuke (JPCA · Gunma)
Toshiaki Fushimi (JPCA · Fukushima)
Kazunari Watanabe (JPCA · Fukushima)
Kiyoshi Nagai (JPCA · Gifu)
Tsubasa Kitatsuru (JPCA · Fukuoka)